Medlemsmøte tirsdag 22.oktober 2013 kl 19:30. Tema: Parkering og trafikksikkerhet

Det inviteres til medlemsmøte på Holum Skog Grendehus for dialog om parkering på Holum Skog tirsdag den 22.10.2013 kl 19:30. I lengre tid har parkeringssituasjonen på Holum Skog vært på agendaen til styret. Parkering er en sak som engasjerer, og særlig i lys av at det er en knapphet på parkeringskapasitet – her som mange andre steder. Manglende kapasitet må sees i sammenheng med bl.a. økt utleieaktivitetet, flere biler per husholdning og behov for parkeringsplass til større yrkesbiler. Styret har arbeidet med følgende pågående aktiviteter/tiltak:

  • Det er søkt om parkering forbudt-skilt i Laueveien ved Sikveien, samt i Røyeveien frem til krysset hvor sykkelveien går ned til Gjelleråsen vel. Synes ikke å være aktuelt for kommunen å innstille på dette. Særlig fordi deler av arealet det parkeres på ligger utenfor veien. Her må det da eventuelt gjøres andre tiltak, som å sette opp sperring. Videre kan Velforeningen vurdere privatrettslig skilting i  tunveiene, som er privateide. Dette må da også håndheves uten hjelp fra offentlige etater.
  • Kommunen har varslet at de vurderer fysisk avsperring av det arealet som i dag brukes som parkering i krysset Gjeddeveien/Laueveien av trafikksikkerhetsmessige hensyn.  Bakgrunnen er at det parkeres på en måte som hindrer sikt mot og fra Gjeddeveien.
  • I forlengelsen av dette kan det også, med utgangspunkt i likhetsprinsippet, bli foretatt fysisk avsperring av området Laueveien/Ørretveien.
  • På dette siste området har det vært fremmet ønske om å få skiltet dette som  parkeingsplass for besøkende. Styret har hatt en dialog med Nittedal Eiendom om dette, men initiativet ble avvist av kommunen da området er regulert som fri-/ grøntareal. Permanent parkerte/ hensatte kjøretøy, campingvogner m.v vil imidlertid fjernes dersom kommunen blir varslet om dette.
  • De siste signalene (sept. 2013) er at Holum Skog Velforening formelt kan søke om å få kjøpt ut tomtearealet langs Laueveien fra Gjeddeveien til Ørretveien, med formål å anlegge en parkeringsplass som da må ligge litt mer trukket tilbake fra Laueveien i det arealet som er nærmest Gjeddeveien. Nittedal Kommune ved Teknisk avd. og Nittedal Eiendom kan være villige til å diskutere en slik løsning, som vil innebære en omregulering av området fra friareale til parkeringsplass.

Nittedal kommune har i en mail meddelt at parkering er «… et av de høyest prioriterte tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplan».  Dette er sterke føringer fra kommunen og signaliserer høy prioritet i saken. Og her er vi i kjernen på denne saken: Fornuftig parkering er god trafikksikkerhet – vi har mange små barn og andre myke trafikanter som vi må ta spesielt hensyn til. Da må bilen vike! Med dette som bakgrunn inviterer vi til medlemsmøte for dialog om parkering og mulige/ ønskede tiltak. Det er viktig at alle som har synspunkter i saken, deltar på dette møtet. «Beboermøtet – parkering» vil danne utgangspunkt for styrets videre arbeid med saken.

Vel møtt til dialog!

Hilsen oss i styret