Hvor nær kan naboens trær være din hage og hvor høy hekk må du tåle? Det er tid for trær, beskjæring og hekk.

Naboloven gir regler for løsning av trekonflikter, hvor trærne står i eller i nærheten av grensen mellom to naboeiendommer.

Hvor høyt kan treet være?
Etter grannelova § 3, vil trær som står lenger inne på egen eiendom enn en tredel av trehøyden, som et utgangspunkt ikke være ulovlig. Hvor høyt kan treet være etter naboloven § 3?

Eksempel: Dersom et tre på 15 meter står nærmere grensen enn 5 meter, vil naboen kunne kreve hugst eller beskjæring dersom ikke særlige grunner gjør at treet bør stå. Et tre på 5 meter vil kunne stå minimum 1,6 meter fra grensen. Et tre på 3 meter, kan stå 1 meter fra grensen.

Hvordan måles høyden på et tre?
Trehøyden skal måles i loddrett linje fra grunnen der treet (stammen) står og til det høyeste punktet i trekrona, og avstanden til hus, hage etc skal måles i vannrett linje fra nærmeste ytterkant på trestammen. Hekk under 2 meter er uansett lov. Dette er hovedregler, og unntak finnes (her som ellers).

Grensehekk
Grenseskiller er ofte markert ved hekk. Slik grensehekk er i utgangspunktet ikke omfattet av naboloven, men grannegjerdeloven.

Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom etter grannegjerdelova

Grenser for hekken
Grensehekk skal som utgangspunkt oppføres på delelinjen, og ikke lenger inn på noen av eiendommene enn 0,5 meter, se grannegjerdeloven § 4.

I loven er det ikke satt begrensning for maksimal høyde på gjerdet, men loven viser til rimelighetsvurderingen i naboloven (se ovenfor). Iht plan- og bygningsloven er oppføring av gjerde søknadsfritt dersom det er under 1,5 meter.

Det er på generalforsamling den 07.04.2014 vedtatt følgende oppfordring til velles beboere:

Hvis gjerde/ hekk ikke hindrer sikt i frisiktsoner mot vei kan den være opptil 1,5 meter høy. En hekk kan være 2 meter eller lavere. En hekk som er høyere enn dette kan forlanges kuttet ned til 2 meter hvis den er til sjenanse for naboen. Trær skal ikke være til sjenanse for andre. Trær kan ikke være nærmere naboeiendommen enn 1/3 del av treets høyde.

Eventuelle konflikter må løses mellom de parter som er involvert. Velforeningen vil ikke dekke eventuelle kostnader knyttet til slik konflikt eller eventuelle tiltak i den forbindelse.