Angående opphør av kommunal vinterdrift i private veier – Holum Skog

Viser til mottatte varsel sendt fra Nittedal kommune datert den 21.05.2014 mottatt den 27.05.2014

Styret har den 10.06. hatt et ekstraordinært styremøte hvor vi har diskutert mottatt varsel. Vi har besluttet å sende en bemerkning/ kommentar til kommunen om saken.

I bemerkningen vil styret påpeke at vi ikke finner at det i vedtaket til kommunen i tilstrekkelig grad er vurdert/ hensyntatt at enkelte veier har funksjon av skolevei og tur vei. Dette gjelder i særlig grad den delen av Røyeveien, samt Brasmeveien som fungerer som forbindelseslinje mellom gangveien fra Gjelleråsen/ Ospelia til Holumskogen skole og Mortetjern.

Vi vil også kommentere den begrensede muligheten til å klage, samt den korte fristen innbyggerne – herunder velforeningen – får til å innhente anbud for vintervedlikehold 2014/ 2015. Dette kunne vært gjort enklere for innbyggerne dersom det hadde vært mulig å kjøpe denne tjenesten fra Nittedal kommune. Det fremgår imidlertid av brev fra kommunen at Rådmannen ikke har funnet tilstrekkelig grunnlag for å tilby denne tjenesten uten at vi kan se at det er nærmere begrunnet.

Styret vil også påpeke at Nittedal kommune har stått for brøyting av våre veier de siste ca 15 årene.

På generelt grunnlag vil samtidig gi uttrykk for at vi synes det er beklagelig at kommunen på denne måten reduserer sin service til kommunens innbyggere som for de fleste oppfattes som en naturlig del av et kommunalt tjenestetilbud.

Brevet vil bli sendt elektronisk innen utgangen av fristen som er den 16.06. (3 uker fra mottatt varsel).

Dersom noen har ytterligere innspill er dere velkommen til å gi innspill til styret.

Styret vil for øvrig anmode medlemmer som ønsker det om å sende inn selvstendig klage på kommunens vedtak på privatrettslige grunnlag.

Styret vil for øvrig informere om følgende:

  • Tunveiene i Holum Skog er private (kommunen har aldri overtatt eierskapet).
  • Vintervedlikehold skjedde i velforeningens regi fra oppstart til kommunen overtok dette i slutten av 1990-årene.
  • Styret vil jobbe med å få til en felles løsning vedr. brøyting for Holum Skog, og vil innhente anbud.
  • Kostnaden ved dette vil bli belastet alle medlemmer i vellet, og vil bli inkludert i velavgiften fra og med 2015. Se protokoll fra generalforsamlingen 2014.