Hogst i Gjelleråsmarka

Det er meldt om hogst i bestandene 36, 46, 51 og 55 på gnr.1 bnr.1 i Nittedal kommune.

Bestanden ligger på Gjelleråsen, og består av barskog på middels til lav bonitet (http://no.wikipedia.org/wiki/Bonitet) Bestandalderen varierer fra 80 år i bestand 55 til 165 år i bestand 36. Utkjøring og velteplass vil bli mot Lahaugmoen. Det er tilsammen 29 daa ( 29,000 kvm) som skal hogges. Deler av hogstområde vil være eksponert for innsyn

Utdriftstraseen vil følge deler av Trondheimske kongevei ned mot Lahaugmoen. Veien vil ikke kunne nyttes som skiløype mens utkjøring pågår, men det vil likevel være mulig å nytte trassen til ferdsel til og fra bebyggelsen på Gjelleråsen.

Naturvernforbundet i Nittedal opplyser at frøtrestillingshogst i praksis betyr det samme som flathogst fordi de få trærne som blir stående vil falle overende før eller siden, fordi de ikke lenger har andre trær rundt seg som beskytter.

Naturvernforbundet i Nittedal, Gjelleråsmarkas Venner og Holum Skog Velforening sendte klage på vedtaket med begrunnelse i at det var tatt liten høyde for de mange brukergruppene som nyttiggjør seg av Gjelleråsmarka. Klagen er ikke tatt til følge.

Svar på klage på vedtak om hogst i Gjelleråsmarka – gnr 1 bnr 1 – Nittedal

Kart foryngelseshogst

Hogstområdene er markert med rød ring