Forslag om å oppgradere den gamle hinderløypa/ lekeplass samt etablere Tuftepark på friområdet Laueveien

Hinderløype lekepkassDet ble på årsmøtet den 3. april 2017 fremmet forslag om oppgradering av den gamle hinderløypa/ lekeplass samt å etablere en Tuftepark på friområdet mellom Laueveien og gangveien Morteveien.

Det ble vedtatt at det etableres en komité som skal organisere arbeidet med å utrede etablering av hinderløype/ lekeplass/ Tuftepark i friområde overfor Solstua barnehage. Komiteen skal rapportere direkte til styret i velforeningen. Det skal minst være tre medlemmer i komiteen. Et medlem kommer fra styret i velforeningen. Styret foreslår at den økonomiske rammen på oppgraderingen styres av det årlige budsjettet som vedtas på årsmøtet. Saken legges ut som en orienteringssak på hjemmesiden..Tuftepark

Komiteens medlemmer er som følger; Tor-Erik Mathisen (leder), Trine Ulriksen, Inger Berit Bjørnsen og Roger M Hole.