Årsmøte 2020

Som tidligere varslet, vil det holdes ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening  

mandag 20. april 2020 kl 19:30

Møtet holdes i Holum Skog Grendehus.

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og fra styret. 

1. Godkjenning av innkalling til Generalforsamling

2. Valg av dirigent og referent

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

4. Årsberetning for Holum Skog Velforening

5. Regnskap og revisors beretning

 6. Innkomne forslag fra 

  • Styret
  • Medlemmer

7. Budsjettforslag og medlemskontingent 2020

8. Informasjon om regnskap og budsjett for Holum Skog Grendehus DA

9. Informasjon om regnskap og budsjett for Solstua Barnehage AS

10. Valg

Møtet avsluttes

11. Eventuelt

Saker som fremmes under eventuelt diskuteres, men kan ikke settes under votering på samme generalforsamling.

Sakspapirer blir lagt ut på Holum Skog Velforening sin hjemmeside; www.holumskogvelforening.no