Solstua Barnehage

 Solstua barnehage Solstua Barnehage AS eies og drives av Skillebekk og Holum Skog Velforening.
Barnehagen har plass til ”24” barn over 2 år. De minste barna som tas inn må fylle 2 år det året de søker.

Barnehagen deltar i Nittedal kommunes samordnede opptak.

Opptakskriterier.

De to Velforeningene har rett til samme antall barnehageplasser. Om en forening ikke fyller sine plasser overlates disse til den andre foreningen. Om det er flere søkere enn det er tigjengelige plasser for respektive vel gjelder følgende kriteria for prioritering:
1) Medlemskap i ett av velforeningene

2) Barn med prioritert etter barnehagelovens §13
3) Alders og kjønnsfordelingbarn
4) Prioritet valgt for Solstua ved søknad
5) Deltagelse i arbeid som er til gode for velforeningens medlemmer.
6) Søsken
7) Medlemsansiennitet i velet.
8) Søkeransiennitet
9) Botid i velets område
10) Ikke medlemmer.

Om foreningenes medlemmer ikke fyller plassene kan overskytende plasser tildeles barn av andre enn foreningenes medlemmer. I dette tilfelle skal eldre barn prioriteres.

Søkere med som ikke har fått 1. ønske oppfylt ved hovedopptaket og som fortsatt ønsker å stå på venteliste til denne barnehagen, behandles som ordinær søker ved senere opptak i henhold til opptakskriteriene.

Søkere som søker overføring til en annen barnehage behandles som ordinære søkere ved senere opptak i henhold til kriteriene.

Besøksadresse: Morteveien 30, 1481 HAGAN – Telefon:67061535

E-post: solstuabhg@vikenfiber.no – Daglig Leder: Monica Dølven

Vedtekter Solstua barnehage, revidert januar 2013 SolstualVedtekter