Archives

Dokumenter til generalforsamling 2022 – Grendehuset

Styret i Grendehuset informerer om at årsregnskap 2021 og budsjett for 2022 ikke er endelig vedtatt i styret. Det samme gjelder årsberetning.

Styret i Holum Skog Velforening mener allikevel at dette er dokumenter som skal fremlegges til informasjon på vår generalforsamling/ årsmøte.

Styret

Dokumenter årsmøte 2022

Som tidligere varslet vil det holdes ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening.

mandag 4. april 2022 kl 19:30 på Grendehuset (Solstua barnehage), Morteveien 30

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og fra styret. 

Årsmøtedokumentene finner du nedenfor:

Årsberetning og årsregnskap for Grendehuset er under behandling og vil bli publisert så snart de er godkjent av styret for Grendehuset.

Styret

Generalforsamling/ årsmøte 2022

Som tidligere varslet, vil det holdes ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening  

mandag 4. april 2022 kl 19:30

Møtet holdes på Holum Skog Grendehus.

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og styret. 

1. Godkjenning av innkalling til Generalforsamling

2. Valg av dirigent og referent

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

4. Årsberetning for Holum Skog Velforening

5. Regnskap og revisors beretning

 6. Innkomne forslag fra 

  • Styret
  • Medlemmer

7. Budsjettforslag og medlemskontingent 2022

8. Informasjon om regnskap og budsjett for Holum Skog Grendehus DA

9. Informasjon om regnskap og budsjett for Solstua Barnehage AS

10. Valg

Møtet avsluttes

11. Eventuelt

Saker som fremmes under eventuelt diskuteres, men kan ikke settes under votering på samme generalforsamling.

Sakspapirer blir lagt ut på Holum Skog Velforening sin hjemmeside; www.holumskogvelforening.no

Styret