Archives

Mottatt brev fra Nittedal kommune vedr ulovlig trefelling

Holum Skog Vel  
        
Vår ref: Deres ref: Dato:
16/00308-1   30.05.2016

 Ulovlig trefelling på kommunens friareal

Nittedal-eiendom KF (kommunen som grunneier) har vært på befaring på kommunens friareal med g.nr. 2 b.nr. 6, beliggende nord for Ørretveien (se vedlagte kart).

Befaringen avdekket omfattende ulovlig trefelling av et område på ca. 4,2 dekar. Det antas at det er felt opp mot ca. 100 trær og at det har pågått over flere år, men at noe er forholdsvis ferskt.Det er ikke usannsynlig at det er beboer(e) i Ørretveien som har tatt seg til rette i dette området. Vi gjør oppmerksom på at trefelling ikke er tillatt uten samtykke fra grunneier.

Nittedal-eiendom KF anser fellingen for så omfattende at det er innhentet skadetaksering for å fastsette verdien. I forbindelse med dette ble det avdekket ytterligere to områder kommunen ikke kan se å ha gitt fellingstillatelse til. Disse er på ca. 1,1 dekar og 0,3 dekar, beliggende øst for Ørretveien med g.b.nr. 2/174. Fellingen i disse områdene ligger dog lenger tilbake i tid.

Skadetakseringen beløper seg til hhv. kr. 64.700,-, kr. 16.900,- og kr. 4.600,- I tillegg kommer utarbeidelse av rapport kr. 7.979,- + mva., totalt til kr. 94.246,-. Det er forsiktig antatt at et eventuelt oppryddingsarbeid i det største området vil beløpe seg til ca. kr. 20.000,- + mva.

For å hindre at den ulovlige trefellingen fortsetter henstiller vi de aktuelle husstander om at trefellingen opphører.

Nittedal-eiendom KF har forsøkt å rydde ved å kappe trær i mindre deler, og legge ned trær som sto i spenn og som kunne utgjøre fare for brukere av området. Fjerning av trær og kvister er et omfattende arbeid i dette tilfellet og vil antakelig ikke bli gjennomført.

Befaringen avdekket også et areal der det dumpes hageavfall. Dette arealet har g.nr. 2 b.nr. 174 og ligger der Ørretveien fortsetter fra Laueveien (se vedlagt kart). Det er nærliggende å tro at dette gjøres av beboere i nærområdet. Arealet tilhører kommunen og vi ber om at denne aktiviten opphører.  Dumping av hageavfall kan virke skjemmende og dermed være i strid med forurensingslovens §28.  Vi ber derfor om at vellet samtidig oppfordrer alle husstander i vellet om å levere hageavfall på godkjent mottak, eksempelvis Hakadal gjenbruksstasjon eller Bøler avfallsmottak i Skedsmo.

Vi ber om tilbakemelding fra vellet om trefellingen er utført i vellets regi eventuelt om vellet har kjennskap til dette.

Samtidig ber vi om tilbakemelding på eventuelle tiltak vellet kan iverksette for å unngå dumping av hageavfallet.

Med vennlig hilsen

Laila Jensen Anita Solbakken
daglig leder eiendomskonsulent

Ekspedert uten underskrift

Kart gnr.2 bnr.6 og 174

Styret har i dag besvart henvendelsen fra Nittedal kommune.

«Styret i Holum Skog Velforening har etter mottatt brev avholdt ekstraordinært styremøte der vi behandlet deres henvendelse.
Styret har ingen kjennskap til  trefelling på kommunens friareal.
Vi støtter ikke slik adferd og har derfor lagt ut mottatt brev samt kart over området på vår hjemmeside hvor vi ber de som har opplysning i saken sende dette til styret styret@holumskogvelforening.no eller direkte til kommunen ved Anita Solbakken; Anita.solbakken@nittedal.kommune.no
Når det gjelder dumping av hageavfall på gnr. 2 bnr. 174 (der Ørretveien fortsetter fra Laueveien) har vi tidligere på vår hjemmeside oppfordret beboerne om å levere inn søppel/ hageavfall til for eksempel Bøler avfallsdeponi eller Skedsmokorset og Haraldsrud gjenbruksstasjon (publisert 03.06.2015). Vi vil igjen oppfordre våre beboere om å respektere at det ikke dumpes hageavfall i våre nærområder/ friområder.
Med vennlig hilsen
Styret i Holum Skog Velforening
Mariann Våge
styreleder»

 

Vann og kloakk – Holum Skog

På bakgrunn av den lite tilfredsstillende prosessen rundt brøyting av private veier på Holum Skog,  ønsket styret en nærmere avklaring på ansvarsforholdet for vann- og kloakkledninger fra Nittedal kommune.

Vi stilte følgende spørsmål og fikk følgende svar fra Enhetsleder Kommunalteknikk v/ Nittedal kommune:

1. Hvem eier ledningsnettet (vann og kloakk) på Holum Skog?                                      Hovedprinsippet for ledningsnettet på vann og avløp er at kommunen eier hovedledningene, og at stikkledninger og fellesledninger er private. Som generell regel er dimensjonen på ledningene avgjørende for om de er hovedledninger. Våre retningslinjer sier at vannledninger med en dimensjon på minimum 100 mm og avløpsledninger med dimensjon på minimum 160 mm, skal regnes som hovedledninger. En hovedledning ligger gjerne i en vei, uavhengig om veien er kommunal eller privat.

I noen felt i Nittedal er hovedledninger i eie av private utbyggere. Dette er nyere byggefelt, hvor kommunal overtakelse ikke har funnet sted. Kommunal overtakelse finner sted når utbygger kan dokumentere at anlegget er bygget i forskriftmessig stand. Det er ikke noen nyere vann- og avløpsledninger på Holum skog som venter på kommunal overtakelse, så retningslinjene ovenfor gjelder for hva som kan regnes som kommunale ledninger i området.

2. Hvem har ansvaret for vedlikehold på ledningsnettet (vann og kloakk) på Holum Skog? Nittedal kommune har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale vann- og avløpsledninger i hele kommunen.  Private eiere har ansvar for stikkledninger og fellesledninger.

3. Hvilke kommunale avgifter skal evt. dekke kostnader knyttet ledningsnettet på Holum Skog? Tilknytningsavgifter og kommunale avgifter på vann og avløp dekker investeringer, drift og vedlikehold av de kommunale vann- og avløpsledningene. Dette er et selvkostområde hvor inntektene fra gebyrene skal dekke utgiftene, og som ikke skal gå med overskudd eller underskudd over lengre tid.

Vi har separate regnskap for hhv vann og avløp som gjelder for hele kommunen. Det er ikke regnskap for de enkelte boligfelt i kommunen.

4. Er det lagt evt. planer/tiltak i kommunen som vil kunne påvirke ansvaret for ledningsnettet?Det ligger ikke noen planer som vil påvirke ansvaret for ledningsnettet i deres område, ref. svaret til spørsmål 1.

Melding om vedtak – Revisjon av reguleringsplaner pulje 1 – Offentlig ettersyn

Styret har behandlet saken og har besluttet at dokumenter som omhandler Holum Skog blir utlagt på vår hjemmeside. For ytterligere informasjon se tilsendt informasjon fra Nittedal kommune.

Styret forutsetter at eventuelle innspill fra beboerne sendes direkte til; postmottak@nittedal.kommune.no

Frist for innspill er satt til den 30.01.2015

Vedlegg:

401 Digitalt plankart ID136 – Holum Skog 3

402 Forslag til reguleringsbestemmelser ID 136 – Holum skog 3.docx

404 Gamle reguleringsbestemmelser ID 136 – Holum Skog 3

Prinsippsak – endring av reguleringsbestemmelser i Nittedal kommune

Vedtak KST, 17112014, Sak 124_14, Prinsippsak – endring av reguleringsbestemmelser i Nittedal kommune

Arealplankart ID136 – Holum Skog 3

 

403 Arealplankart ID 136 - Holum Skog 3