Archives

Corona-epidemien – Årsmøte og generalforsamling 2020

Coronavirus-epidemien er en ekstraordinær hendelse, der befolkningen av helsemessige årsaker er oppfordret til å avstå fra eller redusere fysisk kontakt, jfr. nasjonale retningslinjer av 12. mars 2020. Kommunale myndigheter har i tillegg til dette vedtatt lokale begrensninger på hvilke arrangementer og møter det er lov til å gjennomføre. Vellenes Fellesorganisasjon mener dette er en hendelse som i rettslig sammenheng er en unntakssituasjon (force majeure) som gir anledning til å fravike plikten til å avholde årsmøter/generalforsamling som fysisk møte innen vedtektsmessig dato.

På grunn av ovennevnte har styret i dag besluttet å utsette årsmøte ut over fristen angitt i vedtekten. I samsvar med god rettspraksis på området, vil sittende styre ha ansvar for at nødvendige funksjoner i velforeningen ivaretas fram til årsmøtet kan avholdes. Styret kan fastsette kontingent og fornye avtaler som er nødvendig for fortsatt drift i velforeningen.

Årsmøtedokumenter vil bli utlagt på vår hjemmeside til fastsatt dato (06.04.2020).

Når de nasjonale og kommunale tiltakene trekkes tilbake, innkalles det til årsmøte med de frister som går fram av vedtektene.

Solstua barnehage/ Grendehuset

Solstua barnehage har fått beskjed fra kommunelegen om å stenge barnehagen frem til den 27. mars i første omgang på grunn av coronaviruset. Dette for å begrense smitte.

Barnehagen vil bli desinfisert i dag, selv om ingen barn eller voksne har påvist smitte.

Det vil si at det ikke er mulig å leie grendehuset i denne perioden.

Styret.

Årsmøte 2020

Som tidligere varslet, vil det holdes ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening  

mandag 20. april 2020 kl 19:30

Møtet holdes i Holum Skog Grendehus.

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og fra styret. 

1. Godkjenning av innkalling til Generalforsamling

2. Valg av dirigent og referent

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

4. Årsberetning for Holum Skog Velforening

5. Regnskap og revisors beretning

 6. Innkomne forslag fra 

  • Styret
  • Medlemmer

7. Budsjettforslag og medlemskontingent 2020

8. Informasjon om regnskap og budsjett for Holum Skog Grendehus DA

9. Informasjon om regnskap og budsjett for Solstua Barnehage AS

10. Valg

Møtet avsluttes

11. Eventuelt

Saker som fremmes under eventuelt diskuteres, men kan ikke settes under votering på samme generalforsamling.

Sakspapirer blir lagt ut på Holum Skog Velforening sin hjemmeside; www.holumskogvelforening.no