Vedlegg 1 – Finansieringsmodell tunveier Holum Skog

Med utgangspunkt i vedtektenes § 11 – Vedlikeholdsfond for privateide tunveier på Holum Skog, vedtatt på generalforsamlingen 2013, har styret arbeidet videre med prinsipper for disponeringen av disse midlene.
Styret har i arbeidet med tunveiene sett på mulige finansieringmodeller. I praksis betyr det å gjøre vurderinger på forholdet mellom egenfinansiering og finansiering gjennom oppsparte/fremtidige midler i velforeningen.

Egenfinansiering med ulike tilskuddsordninger 

Styret legger til grunn at graden av tilskudd skal prioriteres i forhold til hvor kritisk vedlikeholdbehovet er. Styret foreslår tre ulike tilskuddsordninger:

1) Tilskudd for ekstraordinært vedlikehold. Her legges det opp til en fullfinansieringsmodell, men rammen for prosjektet skal alltid godkjennes i
generalforsamlingen. Finansieringen dekkes gjennom å trekke midler fra «vedlikeholdsfond tunveier» som egen linje i egenkapitalen, jfr. § 11 i vedtektene –
Vedlikeholdsfond for privateide tunveier på Holum Skog.

2) Tilskudd for nødvendig vedlikehold. Her vil behovet for oppgradering være mindre kritisk enn forrige gruppe, men anses for å være nødendig. Styret foreslår en støttegrad på 50 % av prosjektkostnaden, men at samlet støtte ikke kan overstige 50.000 kr. Også for denne type prosjekt skal tilskudd legges frem for
generalforsamling.

3) Mindre tilskudd inntil 10.000 kr. Søknad om tilskudd sendes til styret. Styret behandler denne type saker innenfor styrefullmakt og gir rapportering til generalforsamling gjennom årsregnskap og budsjett. Disse tilskuddene belastes ordinære drift.