Generalforsamling/ årsmøte 2022

Som tidligere varslet, vil det holdes ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening  

mandag 4. april 2022 kl 19:30

Møtet holdes på Holum Skog Grendehus.

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og styret. 

1. Godkjenning av innkalling til Generalforsamling

2. Valg av dirigent og referent

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

4. Årsberetning for Holum Skog Velforening

5. Regnskap og revisors beretning

 6. Innkomne forslag fra 

  • Styret
  • Medlemmer

7. Budsjettforslag og medlemskontingent 2022

8. Informasjon om regnskap og budsjett for Holum Skog Grendehus DA

9. Informasjon om regnskap og budsjett for Solstua Barnehage AS

10. Valg

Møtet avsluttes

11. Eventuelt

Saker som fremmes under eventuelt diskuteres, men kan ikke settes under votering på samme generalforsamling.

Sakspapirer blir lagt ut på Holum Skog Velforening sin hjemmeside; www.holumskogvelforening.no

Styret

Generalforsamling/ årsmøte 2022

Holum Skog Velforening avholder generalforsamling mandag 4. april 2022 kl 19:30 på/ ved grendehuset.

Sakspapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden senest den 21. mars 2022.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være meldt innen den 7. mars 2022 til styret. (kan sendes til; styret@holumskogvelforening.no)

Styret vil forholde seg til de nasjonale og kommunale smitteverntiltak som til en hver tid er gjeldende.

Innkalling også ved oppslag på postkassestativ.

Sett av kvelden allerede nå!

Styret.

Vintervedlikehold for våre veier

Nå nærmer det seg på nytt vinter og ny brøytesesong. For å få til et best mulig resultat og minst mulig irritasjon/skader, vil vi minne om:

–      det skal være ryddet min. 30 cm fra asfaltkanten mot eiendom og 3,2 m rett opp.

–      det skal ikke parkeres på snuplass/snuhammer!

–      snø fra egen eiendom skal ikke måkes ut i veien.

–      påse at det ikke er noe til hinder for brøytingen.

Brudd på dette kan medføre at veien ikke blir brøytet og at man kan bli stilt erstatningsansvarlig ved manglende etterlevelse av reglene.

Snuplass/snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at nødetat(er), renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber om at dette respekteres.

I avtalen med Vei og Eiendom AS er det avtalt brøyting av våre tunveier når snødybden er min 5 cm , og ved kontinuerlig snøfall brøytes det min. 1 gang per døgn.

Brøytekart fremkommer under. Markerte veier omfattes av avtalen, resterende brøytes av Nittedal kommune.

Vår kontaktperson er Gunnar Thoresen. Spørsmål eller annen henvendelse vedrørende brøyting/ vintervedlikehold kan rettes til han på: mobil 415 35 801 eller på e-post styret@holumskogvelforening.no. Husk å oppgi navn, nummer og adresse.

Styret