Tag Archive | 2012

Etablering av Salamaderpark ved lille Mortetjern

Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen – etablering av salamanderpark på del av gnr. 36 bnr. 24, gbnr. 36 bnr. 8 og gnr. 2 bnr. 6

Nittedal kommune har søkt om dispensasjon fra kommuneplan for etablering av salamanderpark ved lille Mortetjern. Søknaden er tidligere sendt Fylkesmannen og Naturvernforbundet på høring, vi tror at også dere bør få denne til uttalelse. Vedlagt er høringsbrev og søknaden med vedlegg.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen – etablering av sal…

12_00047-2 – Tiltak ved lille Morttjern – høring av søknad om dispensasj…

Situasjonskart farge

273755_259690_TEGNINGERSNITT1

273755_259690_TEGNINGERSNITT2

Parkering Laueveien

27.10.12 – Svar fra Nittedal Kommune ang. gjesteparkering i Holum Skog

Viser til mail 09.08.2012 og telefonsamtale 04.09.2012 vedr. mulighet for gjesteparkering Holum skog. (Dialog med styret i Velforeningen)

Området langs Laueveien mellom Gjeddeveien og Ørretveien er regulert til friområde gjennom reguleringsplanen. Det skal derfor ikke benyttes til annet enn friområde som følge av planen.

Generelt kan vi si at tillatelse til parkering osv. på kommunens friområder ikke gis.

Kommunen har mottatt flere henvendelser om dette, med bakgrunn i at det er for få parkeringsarealer. Årsaken til avsperring av disse områdene har vært de samme som i dette tilfellet, at naboer klager på hensetting av kjøretøyer, campingvogner, yrkessjåfører som bruker områdene som sin parkeringsplass og forsøpling.

Kommunen kan ikke åpne opp for parkering på friområdene. Vi anser det ikke som kommunens oppgave å avsette friområder til parkeringsplass.

Nylig ble det gjennomført en befaring av det aktuelle området. Det ble da observert en ulovlig plassert båthenger og kommunen vil gjennomføre tiltak for å få denne fjernet.

Med vennlig hilsen
Snorre Vikdal
Prosjektleder

15.9.12
Vedrørende parkering på friområdet langs Laueveien fra Gjeddeveien til Ørretveien

Etter anmodning fra Nittedal kommune oppfordrer vi herved beboere til ikke å parkere på den gruslagte plassen i Krysset Laueveien/ Gjeddeveien. Bakgrunnen er at det er mottatt klager på parkeringen her, da det hindrer sikt. Dersom dagens praksis fortsetter, skriver kommunen at de kan komme til å stenge adkomst fysisk. Se brev fra Nittedal kommune under……..

Etter anmodning har vi forspurt Nittedal kommune om å få etablert parkeringsplass reservert gjester til Holum Skog på den gresslagte plassen i krysset Laueveien/ Ørretveien.

Kommunen svarer at de generelt ikke gir tillatelse til å parkere på kommunens friområder, og ikke vil åpne opp for dette. Kommunen har gjennomført befaring på området, og varsler at de vil iverksette tiltak for å fjerne en ulovlig båthenger. Når kommunen varsles om ulovlig plasserte kjøretøy/ hengere, vil de også fremover iverksette eventuelle tiltak.

Brev fra Nittedal kommune vedr parkering Laueveien- Gjeddeveien

2011
Parkering i Holum Skog

Det har vært mye snakk om problematisk parkering og ønske om parkering forbundt i områder i Holum Skog.

Styret har vært i kontakt med kommunen og har sendt inn søknad om å få parkering forbudtskilt i et områdre i øvre del av Laueveien og en del av Røyeveien. Politiet har også støttet denne søknaden.  Men det tar tid før man får svar her, så vi avventer saken inntil det skjer.

Vi henstiller imidlertid alle i Holum Skog til å ta hensyn til hverandre, slik at fremkommeligheten ikke hindres. Vær spesielt oppmerksom på snuplasser som grenser til eiendommer, slik at man ikke parkerer her eller er til hinder for beboerne.

Her er en artikkel som har stått i Varingen angående Parkering forbudt i Holum Skog  

 

Parkering

Vedrørende parkering på friområdet langs Laueveien fra Gjeddeveien til Ørretveien

Etter anmodning fra Nittedal kommune oppfordrer vi herved beboere til ikke å parkere på den gruslagte plassen i Krysset Laueveien/ Gjeddeveien. Bakgrunnen er at det er mottatt klager på parkeringen her, da det hindrer sikt og . Dersom dagens praksis fortsetter, skriver kommunen at de kan komme til å stenge adkomst fysisk. Se brev fra Nittedal kommune under……..

Etter anmodning har vi forspurt Nittedal kommune om å få etablert parkeringsplass reservert gjester til Holum Skog på den gresslagte plassen i krysset Laueveien/ Ørretveien.

Kommunen svarer at de generelt ikke gir tillatelse til å parkere på kommunens friområder, og ikke vil åpne opp for dette. Kommunen har gjennomført befaring på området, og varsler at de vil iverksette tiltak for å fjerne en ulovlig båthenger. Når kommunen varsles om ulovlig plasserte kjøretøy/ hengere, vil de også fremover iverksette eventuelle tiltak.

Brev fra Nittedal kommune vedr parkering Laueveien- Gjeddeveien