Tag Archive | 2016

1. advent tennes lysene på julegrana

Til beboere på Holum Skog og Skillebekk

 

juletre-1

Vi ønsker velkommen til tenning av lysene på julegrana ved

Grendehuset på Holum Skog

Søndag 27. november 2016 kokken 16:00

I år er det Holum Skog Velforening som arrangerer julegrantenningen.

Søndre Nittedal Skolekorps kommer og spiller. Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å komme til grendehuset for å få litt førjulsstemning. Vi serverer gløgg, saft og pepperkaker.

Kanskje blir det også en overraskelse til barna…

Det er en fin tradisjon å starte advent med naboer og venner.

Hilsen

Styret i Holum Skog Velforening og Skillebekk Vel

Mottatt brev fra Nittedal kommune vedr ulovlig trefelling

Holum Skog Vel  
        
Vår ref: Deres ref: Dato:
16/00308-1   30.05.2016

 Ulovlig trefelling på kommunens friareal

Nittedal-eiendom KF (kommunen som grunneier) har vært på befaring på kommunens friareal med g.nr. 2 b.nr. 6, beliggende nord for Ørretveien (se vedlagte kart).

Befaringen avdekket omfattende ulovlig trefelling av et område på ca. 4,2 dekar. Det antas at det er felt opp mot ca. 100 trær og at det har pågått over flere år, men at noe er forholdsvis ferskt.Det er ikke usannsynlig at det er beboer(e) i Ørretveien som har tatt seg til rette i dette området. Vi gjør oppmerksom på at trefelling ikke er tillatt uten samtykke fra grunneier.

Nittedal-eiendom KF anser fellingen for så omfattende at det er innhentet skadetaksering for å fastsette verdien. I forbindelse med dette ble det avdekket ytterligere to områder kommunen ikke kan se å ha gitt fellingstillatelse til. Disse er på ca. 1,1 dekar og 0,3 dekar, beliggende øst for Ørretveien med g.b.nr. 2/174. Fellingen i disse områdene ligger dog lenger tilbake i tid.

Skadetakseringen beløper seg til hhv. kr. 64.700,-, kr. 16.900,- og kr. 4.600,- I tillegg kommer utarbeidelse av rapport kr. 7.979,- + mva., totalt til kr. 94.246,-. Det er forsiktig antatt at et eventuelt oppryddingsarbeid i det største området vil beløpe seg til ca. kr. 20.000,- + mva.

For å hindre at den ulovlige trefellingen fortsetter henstiller vi de aktuelle husstander om at trefellingen opphører.

Nittedal-eiendom KF har forsøkt å rydde ved å kappe trær i mindre deler, og legge ned trær som sto i spenn og som kunne utgjøre fare for brukere av området. Fjerning av trær og kvister er et omfattende arbeid i dette tilfellet og vil antakelig ikke bli gjennomført.

Befaringen avdekket også et areal der det dumpes hageavfall. Dette arealet har g.nr. 2 b.nr. 174 og ligger der Ørretveien fortsetter fra Laueveien (se vedlagt kart). Det er nærliggende å tro at dette gjøres av beboere i nærområdet. Arealet tilhører kommunen og vi ber om at denne aktiviten opphører.  Dumping av hageavfall kan virke skjemmende og dermed være i strid med forurensingslovens §28.  Vi ber derfor om at vellet samtidig oppfordrer alle husstander i vellet om å levere hageavfall på godkjent mottak, eksempelvis Hakadal gjenbruksstasjon eller Bøler avfallsmottak i Skedsmo.

Vi ber om tilbakemelding fra vellet om trefellingen er utført i vellets regi eventuelt om vellet har kjennskap til dette.

Samtidig ber vi om tilbakemelding på eventuelle tiltak vellet kan iverksette for å unngå dumping av hageavfallet.

Med vennlig hilsen

Laila Jensen Anita Solbakken
daglig leder eiendomskonsulent

Ekspedert uten underskrift

Kart gnr.2 bnr.6 og 174

Styret har i dag besvart henvendelsen fra Nittedal kommune.

«Styret i Holum Skog Velforening har etter mottatt brev avholdt ekstraordinært styremøte der vi behandlet deres henvendelse.
Styret har ingen kjennskap til  trefelling på kommunens friareal.
Vi støtter ikke slik adferd og har derfor lagt ut mottatt brev samt kart over området på vår hjemmeside hvor vi ber de som har opplysning i saken sende dette til styret styret@holumskogvelforening.no eller direkte til kommunen ved Anita Solbakken; Anita.solbakken@nittedal.kommune.no
Når det gjelder dumping av hageavfall på gnr. 2 bnr. 174 (der Ørretveien fortsetter fra Laueveien) har vi tidligere på vår hjemmeside oppfordret beboerne om å levere inn søppel/ hageavfall til for eksempel Bøler avfallsdeponi eller Skedsmokorset og Haraldsrud gjenbruksstasjon (publisert 03.06.2015). Vi vil igjen oppfordre våre beboere om å respektere at det ikke dumpes hageavfall i våre nærområder/ friområder.
Med vennlig hilsen
Styret i Holum Skog Velforening
Mariann Våge
styreleder»

 

Program for 17. mai 2016

The Norwegian flag against a blue sky.

kl 08:00   Flagget heises på skolen

kl 09:15    Barnetoget tar oppstilling bak respektive faner på toppen av gangveien fra Solstua (Lauveien)

kl 09:30    Toget går; Laueveien – Tjernslia – Holumskogen – Morteveien – Skolen

kl 10:00    Klassevis oppstilling i skolegården.

Konferansier ønsker velkommen. Korpset spiller nasjonalsangen og «Gud signe vårt dyre fedreland».

17. mai-tale ved elevrådet; Ida Karoline Brautaset Sandve og Emma Celina Pytte Sagli.

17. mai-tale ved leder av 17. mai komiteen; Ravinder Singh.

Korpset spiller «Norge i rødt, hvitt og blått».

kl 10:35    Boller og brus deles ut til barna

kl 11:45    Underholdning av barna i gymsalen.

kl 13:00    Loddtrekning – trekningen vil bli foretatt ute fra talerstolen.

 

Velkommen til 17. mai feiring på Holumskogen skole!