Tag Archive | informasjon

Vintervedlikehold for våre veier

Nå nærmer det seg på nytt vinter og ny brøytesesong. For å få til et best mulig resultat og minst mulig irritasjon/skader, vil vi minne om:

–      det skal være ryddet min. 30 cm fra asfaltkanten mot eiendom og 3,2 m rett opp.

–      det skal ikke parkeres på snuplass/snuhammer!

–      snø fra egen eiendom skal ikke måkes ut i veien.

–      påse at det ikke er noe til hinder for brøytingen.

Brudd på dette kan medføre at veien ikke blir brøytet og at man kan bli stilt erstatningsansvarlig ved manglende etterlevelse av reglene.

Snuplass/snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at nødetat(er), renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber om at dette respekteres.

I avtalen med Vei og Eiendom AS er det avtalt brøyting av våre tunveier når snødybden er min 5 cm , og ved kontinuerlig snøfall brøytes det min. 1 gang per døgn.

Brøytekart fremkommer under. Markerte veier omfattes av avtalen, resterende brøytes av Nittedal kommune.

Vår kontaktperson er Gunnar Thoresen. Spørsmål eller annen henvendelse vedrørende brøyting/ vintervedlikehold kan rettes til han på: mobil 415 35 801 eller på e-post styret@holumskogvelforening.no. Husk å oppgi navn, nummer og adresse.

Styret

Parkering i Holum Skog – informasjon fra styret

I styremøte den 26. juni 2013 ble parkeringssituasjonen i Holum Skog Velforening behandlet og det ble besluttet å sende ut et informasjonsskriv til beboerne om status i saken.

Parkering er naturlig nok en sak som engasjerer særlig i lys av at det er en knapphet på parkeringskapasitet – her som mange andre steder. Manglende kapasitet må sees i sammenheng med bl.a. økt utleieaktivitetet, flere biler per husholdning og behov for parkeringsplass til større yrkesbiler.

Det er styrets oppfatning at beboerne har et felles ansvar for selvregulering/fornuftig skjønn når det gjelder parkering. Det betyr i praksis et hver enkelt i størst mulig grad parkerer på egen tomt. Dette gjelder også biler som følger med i et utleieforhold. I den grad det er behov for parkering på fellesareal så skal dette selvsagt ikke skje på områder som er avstengt for parkering og til minst mulig sjenanse for andre beboere. Vi tror at ingen ser seg tjent med at vi i ytterste konsekvens må engasjere er parkeringsselskap for å sanksjonere i forhold til disse retningslinjene for å få ordnede forhold i den parkering som utøves.

Det er styrets oppfatning at noen beboere i dag dessverre i for liten grad utøver tilfredsstillende selvregulering/fornuftig skjønn i sin parkering. Dette har medført henvendelser både til styret og til kommunen om saken.

Styret har arbeidet med utfordringen med parkering i lengre tid med følgende pågående aktiviteter/tiltak:

  • Det er søkt om parkering forbudt-skilt i Laueveien ved Sikveien
  • Forbudsskilt i Røyeveien i krysset hvor sykkelveien går ned til Gjelleråsen vel
  • Det har kommet en henvendelse fra kommunen som informerer om at det vil bli foretatt fysisk avsperring av de arealet som i dag brukes som parkering i krysset Gjeddeveien/Laueveien. I forlengelsen av dette , vil det også med utgangspunkt i likhetsprinsippet bli foretatt fysisk avsperring av området Laueveien/Ørretveien
  • Èn beboer har gjort en henvendelse til kommunen om å kunne etablere en parkeringsplass (skiltet som gjesteparkering) i krysset Ørretveien/Laueveien.  Dette initiativet er avvist av kommunen
  • Èn beboer har kommet med en henvendelse som bl.a. fokuserer på hvilke overordnede retningslinjer som ligger i reguleringsplanen om parkering

Siste punktet over er etter styrets oppfatning sentralt i den videre behandlingen av saken. Nittedal kommune har i en mail meddelt «Tiltak i krysset Gjeddeveien/Lauveveien er ett av de tiltakene som har høyst prioritet i kommunens  trafikksikkerhetsplan».  Dette er sterke føringer fra kommunen og signaliserer høy prioritet i saken. Og her er vi i kjernen på denne saken: Fornuftig parkering er god trafikksikkerhet – vi har mange små barn andre myke trafikanter som vi må ta spesielt hensyn til. Da må bilen vike!

Styret vil derfor etter ferien (august/september) prøve å arrangere et beboermøte hvor også sentrale representanter fra Nittedal kommunen vil delta. Det er viktig at alle som har synspunkter i saken, deltar på dette møtet. «Beboermøtet – parkering» vil danne utgangspunkt for styrets videre arbeid med saken.

God sommer til alle beboere i  Holum Skog Velforening.

Kari G. Ruud (styreleder)