Tag Archive | kloakk

Vann og kloakk – Holum Skog

På bakgrunn av den lite tilfredsstillende prosessen rundt brøyting av private veier på Holum Skog,  ønsket styret en nærmere avklaring på ansvarsforholdet for vann- og kloakkledninger fra Nittedal kommune.

Vi stilte følgende spørsmål og fikk følgende svar fra Enhetsleder Kommunalteknikk v/ Nittedal kommune:

1. Hvem eier ledningsnettet (vann og kloakk) på Holum Skog?                                      Hovedprinsippet for ledningsnettet på vann og avløp er at kommunen eier hovedledningene, og at stikkledninger og fellesledninger er private. Som generell regel er dimensjonen på ledningene avgjørende for om de er hovedledninger. Våre retningslinjer sier at vannledninger med en dimensjon på minimum 100 mm og avløpsledninger med dimensjon på minimum 160 mm, skal regnes som hovedledninger. En hovedledning ligger gjerne i en vei, uavhengig om veien er kommunal eller privat.

I noen felt i Nittedal er hovedledninger i eie av private utbyggere. Dette er nyere byggefelt, hvor kommunal overtakelse ikke har funnet sted. Kommunal overtakelse finner sted når utbygger kan dokumentere at anlegget er bygget i forskriftmessig stand. Det er ikke noen nyere vann- og avløpsledninger på Holum skog som venter på kommunal overtakelse, så retningslinjene ovenfor gjelder for hva som kan regnes som kommunale ledninger i området.

2. Hvem har ansvaret for vedlikehold på ledningsnettet (vann og kloakk) på Holum Skog? Nittedal kommune har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale vann- og avløpsledninger i hele kommunen.  Private eiere har ansvar for stikkledninger og fellesledninger.

3. Hvilke kommunale avgifter skal evt. dekke kostnader knyttet ledningsnettet på Holum Skog? Tilknytningsavgifter og kommunale avgifter på vann og avløp dekker investeringer, drift og vedlikehold av de kommunale vann- og avløpsledningene. Dette er et selvkostområde hvor inntektene fra gebyrene skal dekke utgiftene, og som ikke skal gå med overskudd eller underskudd over lengre tid.

Vi har separate regnskap for hhv vann og avløp som gjelder for hele kommunen. Det er ikke regnskap for de enkelte boligfelt i kommunen.

4. Er det lagt evt. planer/tiltak i kommunen som vil kunne påvirke ansvaret for ledningsnettet?Det ligger ikke noen planer som vil påvirke ansvaret for ledningsnettet i deres område, ref. svaret til spørsmål 1.