Tag Archive | Lahaug

Skytebane på Lahaug

Skytebane på Lahaug (Lahaugmoen) er fortsatt ikke lagt på is. Styret har i dag sendt «Innspill til planprogram for skytebane på Lahaug» til Lillestrøm kommune og Statsforvalteren i Oslo og Akershus (vedlagt).

Vi har mottatt «Høring av forslag til langsiktig arealstrategi og planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2034 – Lillestrøm kommune» og «Invitasjon til digital workshop tirsdag 11. mai – Langsiktig arealutvikling i Lillestrøm kommune». Vi har takket ja til invitasjonen og vil delta.

Skytebane på Lahaug

Arbeid med reguleringsplan for ny skytebane på Lahaug ble varslet igangsatt den 19.10.2017. I prosessen med
planarbeidet ble det konstatert en mer egnet adkomst til planområdet enn den som var tiltenkt opprinnelig.
Som følge av dette varsles utvidet varslingsområde i nord, slik at nytt adkomstalternativ innlemmes i
planarbeidet. Ellers beholdes varslingsgrense som før.

Styret sendte den 5. desember 2017 innsigelse mot skytebane på Lahaug. Etter mottatt varsel om utvidet varslingsområde har vi igjen sendt innsigelse.

Utvidelse av varslingsområde Lahaug skytebane.pdf

Innspill til utvidet varslingsområde skytebane på Lahaug.pdf

Kan stoppe skytebane på Lahaug

LahaugEn sopp som vokser på en sopp som vokser på en annen sopp kan stoppe skytebanen på Lahaug.

Det er blant annet funnet en 0,3 millimeter stor sopp som vokser på en sopp som vokser på en annen sopp og som trolig aldri har vært beskrevet av vitenskapen tidligere.

Også fem andre ukjente arter ble funnet i skytebaneområdet. Det betyr at det trolig vil bli forsket på disse artene, skriver rådmannen i Skedsmo.

Undersøkelsene er gjort av Norsk institutt for bioøkonomi og på spørsmål fra rådmannen i Skedsmo svarte de at de aldri hadde sett et område med så mange sjeldenheter.

Fylkesmannen har sagt nei til midlertidig atkomst over dyrka mark. Derfor har man ønsket atkomsten via industriområdet på Lahaugmoen. Men dette motsetter eierne av dette området seg. Dette alternativet kan dessuten lett komme i konflikt med kulturverninteressene som fylkeskommunen framhever.
Hensynet til kulturminner: På utsiden av dagens utbygde næringsområde på Lahaugmoen ligger viktige kulturminner, blant annet skanser. I fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart står det at:  «Oldtidsveien, kongeveien og skanseverket på Gjelleråsen er kulturminner av nasjonal betydning. Dersom forholdet til kulturminnene ikke blir ivaretatt på en tilstrekkelig god måte varsler fylkesrådmannen at det kan bli aktuelt å fremme innsigelse til planforslaget.»

I teknisk hovedutvalg den 23.05.2018 innstilte flertallet på å stanse planarbeid med skytebane i Gjelleråsmarka. Det gjenstår å se hva saken lander på i formannskapet og i kommunestyret 13. juni.