Tag Archive | Nittedal kommune

Mottatt brev fra Nittedal kommune vedr ulovlig trefelling

Holum Skog Vel  
        
Vår ref: Deres ref: Dato:
16/00308-1   30.05.2016

 Ulovlig trefelling på kommunens friareal

Nittedal-eiendom KF (kommunen som grunneier) har vært på befaring på kommunens friareal med g.nr. 2 b.nr. 6, beliggende nord for Ørretveien (se vedlagte kart).

Befaringen avdekket omfattende ulovlig trefelling av et område på ca. 4,2 dekar. Det antas at det er felt opp mot ca. 100 trær og at det har pågått over flere år, men at noe er forholdsvis ferskt.Det er ikke usannsynlig at det er beboer(e) i Ørretveien som har tatt seg til rette i dette området. Vi gjør oppmerksom på at trefelling ikke er tillatt uten samtykke fra grunneier.

Nittedal-eiendom KF anser fellingen for så omfattende at det er innhentet skadetaksering for å fastsette verdien. I forbindelse med dette ble det avdekket ytterligere to områder kommunen ikke kan se å ha gitt fellingstillatelse til. Disse er på ca. 1,1 dekar og 0,3 dekar, beliggende øst for Ørretveien med g.b.nr. 2/174. Fellingen i disse områdene ligger dog lenger tilbake i tid.

Skadetakseringen beløper seg til hhv. kr. 64.700,-, kr. 16.900,- og kr. 4.600,- I tillegg kommer utarbeidelse av rapport kr. 7.979,- + mva., totalt til kr. 94.246,-. Det er forsiktig antatt at et eventuelt oppryddingsarbeid i det største området vil beløpe seg til ca. kr. 20.000,- + mva.

For å hindre at den ulovlige trefellingen fortsetter henstiller vi de aktuelle husstander om at trefellingen opphører.

Nittedal-eiendom KF har forsøkt å rydde ved å kappe trær i mindre deler, og legge ned trær som sto i spenn og som kunne utgjøre fare for brukere av området. Fjerning av trær og kvister er et omfattende arbeid i dette tilfellet og vil antakelig ikke bli gjennomført.

Befaringen avdekket også et areal der det dumpes hageavfall. Dette arealet har g.nr. 2 b.nr. 174 og ligger der Ørretveien fortsetter fra Laueveien (se vedlagt kart). Det er nærliggende å tro at dette gjøres av beboere i nærområdet. Arealet tilhører kommunen og vi ber om at denne aktiviten opphører.  Dumping av hageavfall kan virke skjemmende og dermed være i strid med forurensingslovens §28.  Vi ber derfor om at vellet samtidig oppfordrer alle husstander i vellet om å levere hageavfall på godkjent mottak, eksempelvis Hakadal gjenbruksstasjon eller Bøler avfallsmottak i Skedsmo.

Vi ber om tilbakemelding fra vellet om trefellingen er utført i vellets regi eventuelt om vellet har kjennskap til dette.

Samtidig ber vi om tilbakemelding på eventuelle tiltak vellet kan iverksette for å unngå dumping av hageavfallet.

Med vennlig hilsen

Laila Jensen Anita Solbakken
daglig leder eiendomskonsulent

Ekspedert uten underskrift

Kart gnr.2 bnr.6 og 174

Styret har i dag besvart henvendelsen fra Nittedal kommune.

«Styret i Holum Skog Velforening har etter mottatt brev avholdt ekstraordinært styremøte der vi behandlet deres henvendelse.
Styret har ingen kjennskap til  trefelling på kommunens friareal.
Vi støtter ikke slik adferd og har derfor lagt ut mottatt brev samt kart over området på vår hjemmeside hvor vi ber de som har opplysning i saken sende dette til styret styret@holumskogvelforening.no eller direkte til kommunen ved Anita Solbakken; Anita.solbakken@nittedal.kommune.no
Når det gjelder dumping av hageavfall på gnr. 2 bnr. 174 (der Ørretveien fortsetter fra Laueveien) har vi tidligere på vår hjemmeside oppfordret beboerne om å levere inn søppel/ hageavfall til for eksempel Bøler avfallsdeponi eller Skedsmokorset og Haraldsrud gjenbruksstasjon (publisert 03.06.2015). Vi vil igjen oppfordre våre beboere om å respektere at det ikke dumpes hageavfall i våre nærområder/ friområder.
Med vennlig hilsen
Styret i Holum Skog Velforening
Mariann Våge
styreleder»

 

Nittedal kommune sin plan for Asylmottak

Vi har i dag mottatt følgende svar på vår mail av 18.11.2015 til Nittedal kommune:

Hei!

Jeg viser til deres epost av 18. november der styrene i Holum Skog Velforening, Skillebekk Vel og Gjelleråsen vel ber om å få ytterligere informasjon utover det som er å lese i Varingen.

Kommunen er glad for alle initiativ til at et eventuelt mottak av asylsøkere gjennomføres på en god måte.

Status i øyeblikket er at kommunen har svart på Fylkesmannens oppfordring om hjelp til å kartlegge ledige lokaler, slik det sto i Varingen. Dette er en kartlegging som foregår i alle landets 428 kommuner og sier i seg selv ikke noe om hvor sannsynlig det er at et nytt mottak kommer hit til oss.

Som dere sikkert er kjent med, har UDI nå lyst ut driftsavtaler for asylmottak, med planlagt oppstart januar/februar 2016. Vi er ikke kjent med initiativ til å levere inn tilbud om mottak i Nittedal.

Når det er noe å fortelle utover dette, vil vi fortløpende publisere det på www.nittedal.kommune.no/flyktninger.  Hvis det blir konkrete planer om opprettelse av mottak i Nittedal, vil det også være naturlig å vurdere både folkemøter og informasjonsmøter med konkrete aktører i det aktuelle nærmiljøet.

Med vennlig hilsen
Geir Smith-Solevåg
Kommunikasjonssjef