Tag Archive | Ospelia

Melding om vedtak- Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Ospelia

 

Ny gang- og sykkelvei Ospelia

Kommunestyret vedtok den 18.11.2013 2. gangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Ospelia, i sak 91/13.

Formålet med reguleringsplanen er å hjemle etablering av ny gang- og sykkelvei fra Ospelia og frem til eksisterende gang- og sykkelvei mellom Carl Bergersens vei og Røyeveien. Reguleringsplanen omregulerer også den sistnevnte gang- og sykkelvei til faktisk beliggenhet, samt tilbakefører tidligere regulert veiformål til naturområde.

 

Vedlagt følger:

Vedtak KST, 18112013, Sak 91-13, 2

Plankart

124 Y_REGULERINGSBESTEMMELSER

Melding om vedtak- Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Ospeli…

Planbeskrivelse

2

 

 

 

 

 

Gang og sykkelvei – Ospelia

Det er kommet et varsel fra Nittedal Kommune angående oppstart av gang og sykkelvei – Ospelia.

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for gang og sykkelsti nord for Ospelia, samt omregulering av eksisterende gang- og sykkelvei mellom Carl Bergersens vei og Røyeveien.

Reguleringsplanens hovedformål er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelvei fra indre del av Ospelia, frem til eksisterende gang- og sykkelvei mellom Carl Bergersens vei og Røyeveien. I tillegg vil den eksisterende gang- og sykkelveien bli omregulert til veiens faktiske beliggenhet.