Tag Archive | reguleringsplan

Melding om vedtak – Revisjon av reguleringsplaner pulje 1 – Offentlig ettersyn

Styret har behandlet saken og har besluttet at dokumenter som omhandler Holum Skog blir utlagt på vår hjemmeside. For ytterligere informasjon se tilsendt informasjon fra Nittedal kommune.

Styret forutsetter at eventuelle innspill fra beboerne sendes direkte til; postmottak@nittedal.kommune.no

Frist for innspill er satt til den 30.01.2015

Vedlegg:

401 Digitalt plankart ID136 – Holum Skog 3

402 Forslag til reguleringsbestemmelser ID 136 – Holum skog 3.docx

404 Gamle reguleringsbestemmelser ID 136 – Holum Skog 3

Prinsippsak – endring av reguleringsbestemmelser i Nittedal kommune

Vedtak KST, 17112014, Sak 124_14, Prinsippsak – endring av reguleringsbestemmelser i Nittedal kommune

Arealplankart ID136 – Holum Skog 3

 

403 Arealplankart ID 136 - Holum Skog 3

Detaljreguleringsplan for Gjelleråsen felt 3

13.4.13 – Ny informasjon om delområde 3
Melding om vedtatt detaljreguleringsplan for delområde 3 på Gjelleråsen GBNR
protokoll%20KST%20180313 1

12/00740-20 – Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for delområde 3 på Gjelleråsen GBNR. 36/53 kontor-lager.

Formannskapet i Nittedal Kommune behandlet i sak 76/12, den 20.08.2012 forslag til detaljreguleringsplan for Gjelleråsen felt 3. Planforslaget ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Området ønskes utviklet til lager- og kontorformål.

Planområdet er tidligere regulert gjennom reguleringsplan for Gjelleråsen nord langs Rv 22 – Arcus Gjelleråsen fra 2008.

Denne utbygging vil medføre økt trafikk på RV22, inkl. rundkjøringen Morteveien / RV 22. Planen er lagt ut til offentil ettersyn, og er mottatt av Holum Skog Velforening den 30.08.12. Høringsfrist er 17.10.12 til kommunen.

Eventuelle innspill til Styret må være mottatt innen 01.10.12.

Dokumenter i saken finner dere unde:

1. gangsbehandling av detaljregulering av delområde 3 på Gjelleråsen GBNR

Forslag til Reguleringsplan Gjelleråsen Delområde 3- 2012 06 13

Gjelleråsen REGULERINGSBESTEMMELSER – 2012 06 13

Gjelleråsen Delområde 3 – TRAFIKK

Gjelleråsen Delområde 3 Illustrasjonsprosjekt 2012 06 13

Gjelleråsen Delområde 3 PLANBESKRIVELSE 2012 06 13

Gjelleråsen Delområde 3 Støy_ Trafikk_ ROS

Notat nr. 3

Varsel liste Gjelleråsen område 3

VS_ Gjelleråsen Delområde 3 – Trafikk

Offentlig ettersyn av forslag til detalj..

Vedtak FSK, 20082012, Sak 76-12, 1. gangsbehandling av detaljregulering av delområde 3 på Gjelleråsen GBNR

For mer informasjon se: www.nittedal.kommune.no  under Saker til høring og melding om vedtak.