Tag Archive | skytebane

Skytebane på Lahaug

Arbeid med reguleringsplan for ny skytebane på Lahaug ble varslet igangsatt den 19.10.2017. I prosessen med
planarbeidet ble det konstatert en mer egnet adkomst til planområdet enn den som var tiltenkt opprinnelig.
Som følge av dette varsles utvidet varslingsområde i nord, slik at nytt adkomstalternativ innlemmes i
planarbeidet. Ellers beholdes varslingsgrense som før.

Styret sendte den 5. desember 2017 innsigelse mot skytebane på Lahaug. Etter mottatt varsel om utvidet varslingsområde har vi igjen sendt innsigelse.

Utvidelse av varslingsområde Lahaug skytebane.pdf

Innspill til utvidet varslingsområde skytebane på Lahaug.pdf

Kan stoppe skytebane på Lahaug

LahaugEn sopp som vokser på en sopp som vokser på en annen sopp kan stoppe skytebanen på Lahaug.

Det er blant annet funnet en 0,3 millimeter stor sopp som vokser på en sopp som vokser på en annen sopp og som trolig aldri har vært beskrevet av vitenskapen tidligere.

Også fem andre ukjente arter ble funnet i skytebaneområdet. Det betyr at det trolig vil bli forsket på disse artene, skriver rådmannen i Skedsmo.

Undersøkelsene er gjort av Norsk institutt for bioøkonomi og på spørsmål fra rådmannen i Skedsmo svarte de at de aldri hadde sett et område med så mange sjeldenheter.

Fylkesmannen har sagt nei til midlertidig atkomst over dyrka mark. Derfor har man ønsket atkomsten via industriområdet på Lahaugmoen. Men dette motsetter eierne av dette området seg. Dette alternativet kan dessuten lett komme i konflikt med kulturverninteressene som fylkeskommunen framhever.
Hensynet til kulturminner: På utsiden av dagens utbygde næringsområde på Lahaugmoen ligger viktige kulturminner, blant annet skanser. I fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart står det at:  «Oldtidsveien, kongeveien og skanseverket på Gjelleråsen er kulturminner av nasjonal betydning. Dersom forholdet til kulturminnene ikke blir ivaretatt på en tilstrekkelig god måte varsler fylkesrådmannen at det kan bli aktuelt å fremme innsigelse til planforslaget.»

I teknisk hovedutvalg den 23.05.2018 innstilte flertallet på å stanse planarbeid med skytebane i Gjelleråsmarka. Det gjenstår å se hva saken lander på i formannskapet og i kommunestyret 13. juni.

Skytebane på Lahaug

Styret i Holum Skog Velforening (HSV) ser med stor uro på de planer som nå legges frem for bygging av skytebane på Lahaug. Våre beboere er glade i Gjelleråsmarka og bruker skogen til rekreasjon mange ganger hver uke

Alle som bruker marka bør sende en mail!

Her ligger planprogrammet med forslagsstillers beskrivelse av prosjektet. Vedlagt følger også høringsnotat fra styret. Skriv hva du mener og send innen høringsfristen 13. desember til regulering@vindveggen.no med kopi til postmottak@skedsmo.kommune.no

.planprogram-lahaug-skytebane

Skytebane Lahaugmoen

 

Gjelleråsen